Mga Pahina

“Ang Iglesia Katolika na sa pasimula ay siyang Iglesia ni Cristo." -PASUGO Abril 1966, p. 46

Huwebes, Disyembre 8, 2011

Pagbabalik-loob sa Iglesia ni Cristo

Hindi naging balakid sa mga kaanib ng Iglesia ni Hesu-Kristo ang mga nakaraang mga "Church scandals" na yumanig sa mga pananampalataya ng maraming kaanib sa loob ng mahigit na isang dekada. 

Sa katunayan, maraming mga dating kaanib ang ngayo'y bumabalik muli sa Kawan ni Cristo, ang Iglesia. 

Mababasa rito ang mga dating mga tumiwalag sa pagka-Katoliko na ngayo'y nagbabalik-loob nang muli sa Kanyang tunay na Iglesia-- ang Iglesia Katolika na siya mismong itinatag ni Cristo Hesus. Upang makapagbasa pa ng ibang mga kwento ng mga nagbalik-loob at mga iba pang mga umanib sa Iglesia, i-click ang inyong mouse sa Why I'm Catholic.

Walang komento: